Please login to post comment

കേരള പോലീസ് ചരിത്രം

  • admin trycle
  • Mar 24, 2022
  • 0 comment(s)

പുരാതന കേരളത്തിലെ പോലീസിനെ പറ്റിയോ ഇതിന്റെ ഘടനയെ കുറിച്ചോ ആധികാരിക രേഖകളൊന്നും ലഭ്യമല്ല. എങ്കിൽ കൂടി സംഘ കാലഘട്ടം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ആദ്യകാല സാഹിത്യ രേഖകളായ "അകം കൃതികൾ ", "പതിറ്റുപത്ത് ", "ചിലപ്പതികാരം" എന്നിവയിൽ പഴയകാല പോലീസ് സംവിധാനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയപ്പെടുന്നു. 

 

ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ കച്ചവടക്കാരുടെയും യാത്രക്കാരുടെയും സംരക്ഷണത്തിനായി പ്രധാനപാതകളിൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട കാവൽക്കാർ ആയിരുന്നു  പോലീസുകാർ. ചില പ്രത്യേക സംഭവങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിനായി ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേക അധികാരം നൽകിയിരുന്നതായി ചിലപ്പത്തിക്കാരം എന്ന സംഘകൃതിയിൽ പറയപ്പെടുന്നു. "കാവലാൾ" (കാവൽ), "കഞ്ചുകിൽ" (കാഞ്ചുകമോ യൂണിഫോമോ ഉള്ളവർ), "ഹരിക്കാരൻ" (നിയുക്ത ചുമതലകളുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ), "സൗവിദിതൻ" (കോടതി ചുമതലകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരാൾ), "വെട്രധാരൻ" (രാജാവിന്റെ അംഗരക്ഷകർ), "ദ്വാരപാലകർ" (പ്രവേശന കവാടത്തിന് കാവൽ നിൽക്കുന്ന ആയുധധാരികൾ), "ദർസക" അല്ലെങ്കിൽ "പ്രതിഹര" (രാജാവിന്റെ സ്വകാര്യ സഹായി) "കോൽക്കരൻ" (വടി ആയുധമായി ധരിച്ചയാൾ) എന്നിവരായിരുന്നു  സംഘ കാലഘട്ടത്തിലെ സാഹിത്യകൃതികളിൽ പ്രതിപാദിച്ച നിയമ പാലകർ. രഹസ്യ സേവന വിഭാഗത്തിൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടവരെ 'ചാരൻ', 'ദൂതൻ', 'അപസർപകൻ', 'ഗൂഢപുരുഷൻ' എന്നിങ്ങനെയും വിളിച്ചിരുന്നു.

 

പുരാതന കേരളത്തിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ചേരന്മാരുടെ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന പോലീസ് സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ഘടനയ്ക്ക് കാര്യമായ മാറ്റം വന്നു. യഥാക്രമം മാടമ്പി, ദേശാവഴി, നാടുവഴി എന്നിവർ ഭരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾക്ക് ഉതകുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ഈ പോലീസ് ഘടന. ദേശ സുരക്ഷാ, കുറ്റാന്വേഷണങ്ങൾ, ശിക്ഷാനടപടികൾ ഉൾപ്പെടെ നിയമപാലകരുടെ ജോലിയായി തീർന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ. പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കേരളം സന്ദർശിച്ച വിദേശ സഞ്ചാരികൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന പോലീസ്-നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ ഘടനയെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിരുന്നു.

 

ട്രാവൻകൂർ പോലീസ്

 

1956 ന് മുമ്പ് 'കേരളം' എന്ന നിലയിൽ ഏകീകൃത ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഒരു സംസ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. രാജഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്ന കേരളത്തിലെ നിരവധി പ്രദേശങ്ങളും മേഖലകളും ഭരിച്ചിരുന്നത് വലുതും ചെറുതുമായ തലവൻമാർ ആയിരുന്നു. പിന്നീട് പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മദ്ധ്യത്തിലായി തിരുവിതാംകൂർ സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്നു. എന്നാൽ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ഈ മേഖലയിൽ എങ്ങിനെയാണ് പോലീസ് സംവിധാനങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചത് എന്ന് വിശദമായ ചരിത്ര വിവരണമൊന്നും ലഭ്യമല്ല. നട്ടുകൂട്ടത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ ദേശവാഴികൾ ആണ് നാട്ടു രാജ്യങ്ങൾ ഭരിച്ചിരുന്നത്. 

 

മാർത്താണ്ടവർമ്മ  രാജാവിന്റെ (1729-1758) കാലഘട്ടത്തിൽ, ക്രമസമാധാന സംവിധാനം നിലനിർത്തുന്നതിന് മെച്ചപ്പെട്ട സായുധ സേനയുടെ സേവനം ആവശ്യമായി വന്നു. പ്രാദേശിക കലാപങ്ങളെ കാലാകാലങ്ങളിൽ അടിച്ചമർത്താൻ മാർത്താണ്ടവർമ്മ രാജാവ് 'മറവ ഫോഴ്‌സ്' എന്ന പേരിൽ ഒരു സേനയെ ഏർപ്പെടുത്തി. പോലീസിന്റെ ചുമതലകൾ ഈ സായുധ സേനയാണ് നിർവഹിച്ചത്. പഴയ തിരുവിതാംകൂറിലെ സായുധ സേനകളുടെ ഘടന, ശക്തി, മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള രേഖാമൂലമുള്ള രേഖകൾ എ.ഡി 1757 മുതലാണ് ലഭ്യമായി തുടങ്ങിയത്. രാജ്യം വിവിധ പ്രദേശങ്ങളാണ് വിഭജിക്കുകയും 'സർവ്വധി-കാര്യക്കാർ', 'കാര്യക്കാർ', 'പ്രവർത്യകർ' എന്നിങ്ങനെ നിരവധി തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിച്ചതായും അന്നത്തെ ചരിത്ര രേഖകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ക്രമസമാധാനം നടപ്പാക്കുക, നിയമ പാലനം നടത്തുക, കൊലപാതകം, കവർച്ച, മോഷണം എന്നീ കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ജോലികൾ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചുമതല ആയിരുന്നു. പ്രാദേശിക അധികാരികളുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൈകാര്യം ചെയ്തു വന്നു.

 

ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന്റെ കീഴിൽ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിലാണ് ഒരു ആധുനിക പോലീസ് സേനയുടെ ഘടന സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. 1881 ൽ തിരുവിതാംകൂർ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പോലീസ് സൂപ്രണ്ടായി ഒലിവർ എച്ച്. ബെൻസ്ലി നിയമിതനായി. 1921 ൽ വില്യം. എച്ച്. പിറ്റ്വാസ് തിരുവിതാംകൂറിലെ പോലീസ് കമ്മീഷണറായി നിയമിതനായി.

 

1939 ൽ പോലീസ് സംവിധാനത്തിൽ ഒരു പ്രധാന പുന -സംഘടനയുണ്ടായി, ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് എന്ന സ്ഥാനം നിലവിൽ വന്നു.

തിരുവിതാംകൂർ സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറലായി ഖാൻ ബഹാദൂർ സായിദ് അബ്ദുൾ കരീം സാഹിബ് സുഹ്‌വാഡി നിയമിതനായി. 

 

1939 ലെ തിരുവിതാംകൂർ പോലീസ് സേനയുടെ ശക്തി ചുവടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരമായിരുന്നു.

 

ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് 1

ഡെപ്യൂട്ടി ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് 1

ജില്ലാ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട്മാർ 3

അസിസ്റ്റന്റ് പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് 6

ഇൻസ്പെക്ടർമാർ 81

ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾമാർ 236

പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾമാർ 2337

 

1939 ൽ ജനറൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വിംഗ്, ക്രിമിനൽ ഇന്റലിജൻസ് വിംഗ്, റിസർവ് ഫോഴ്സ്, സ്പെഷ്യൽ പോലീസ്, ട്രാഫിക് വിഭാഗം എന്നിവയിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി. 1947 ൽ ആകെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ എണ്ണം 3626 ആയിരുന്നു. 1956 ൽ കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചതിനുശേഷം, 1948 ൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറലായി നിയമിതനായ എൻ. ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറലായി തുടർന്നു. എൻ. ചന്ദ്രശേഖരൻ നായരാണ് കേരളത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ.

 

 

Image Credit: Twitter

( 0 ) comment(s)

toprated

Computer Programming - An Intr

  In today’s world, computer programmin... Read More

Aug 24, 2020, 23 Comments

Machine Learning and Data Scie

Globally, the machine learning market is expected ... Read More

Jul 2, 2020, 15 Comments

View More...